Tag นิทานเรื่องเมฆฝน

นิทานเรื่องเมฆฝน

นิทานเรื่องเมฆฝน
เมฆฝนรู้สึกสนุกสนานและกระตือรือร้นที่จะได้ส่งน้ำฝนลงสู่โลก แต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขา