Tag นิทานเรื่องเสือโคร่งกับเนื้อ

นิทานเรื่องเสือโคร่งกับเนื้อ

นิทานเรื่องเสือโคร่งกับเนื้อ
ในป่าใหญ่อันกว้างขวาง มีเสือโคร่งชื่อว่าเร็น มีเส้นขนสีทองที่งดงามและดวงตาที่มีความมุ่งมั่น เร็นดิ้นเป็นเจ้าภาพในป่า และเขามีพรสวรรค์ในการล่าเหยื่อ