Tag ประวัตินิทานอีสป

ประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป

นิทานอีสป
นิทานอีสป เป็นชื่อเรียกของนิทานที่มีคติสอนใจ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานของอีสป (Aesop) นักเล่านิทานชาวกรีกโบราณ ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ 620-564 ปีก่อนคริสต์ศักราช