นิทานเรื่องขึด

ตะก่อนนี้มีขึด มาสมัยบ่ะเดี่ยวมันบ่มีละขึด สมัยก่อนนั้น มีอยู่คนหนึ่งมันเป็นบ่าวไปแอ่วสาว พอขึ้นเรือน สาวก็ว่า “ตะก่อนยังบ่มา” อี้ลู่

“บ่ได้มา ไปเยียะสวนถั่วดิน”

“กำนี้กันมา เอามาหื้อพ่องเน่อ”

“บ่เป๋นหยัง เอามาสองถงก่อน”

“กอนเอามาก็มาอยู่บนหัวนี่ ตบฝาเต๊อะ ตึงจะลงมา” ทีนี้มันก็เอามาสองถง มาอยู่บนหัว ตบฝาอย่างใดก็บ่ลุก มันก็พัง ตึงบ่ลุก มันก็กินถั่วดินนั้นดึกเพียงใดก็กินถั่วดิน ถงปลาย ทีนี้มาก็ใคร่ขี้ อี่นั้นบ่ช่างเยียะใด ไปขี้ใส่ขันหมากแม่มัน บึดเดียวก็ใคร่ขี้แหมเมาะ ขี้ใส่กุบกะโหลกพ่อมัน อู้ไปอู้มาก็ขี้แถมเมาะ อี่นั้นก็ว่า

“อั้นล้ำเหลือก็ไปขี้ใส่หลักงัวปู้นเต๊อะ ขี้แล้วหลักมันจ่อมเหียเน่อ” เอาหลักเข้าจ่อมเสียขี้สดใส่หน้าใส่ตาหมด ขึ้นเรือนมา โทะ เป็นขี้หมดกำนั้นบ่ช่างเยียะใด

“ไปซ่วยน้ำห้อมปู้น หลังบ้าน” ไปซ่วยน้ำห้อมแม่มัน โทะ ดำหมดตึงเนื้อตึงตัว แจ้งมาจะเมือก็บ่ได้ละ อี่นั้นก็ว่า “ขึ้นอยู่บนค่วนปู้นอ้าย”

ขึ้นอยู่บนค่วน ขึ้นอยู่ในบุ่งงิ้ว ซุกอยู่ในบุ่งงิ้วปู้น พ่อมันลุกนาเมื่อเช้า ไปใส่นา จะเอากุบสุมหัว โอะ ขี้ฮาดหัว

“โอ้ อย่างใดนี่” อี่ล่อ

“ไผมาขี้ใส่นี่ อี่หน้อย”

“บ่ฮู้”

แม่มันลุกมาจะไปกินหมาก

“บ่ฮู้อี้ก็ขึดก่า”

กำนั้นก็ไปหาตุ๊มาละ ตุ๊ตะก่อนคำสูตรซ้ำบ่มี ทีนี้ไปหามา ตนหัวทีก็มาหันใส่น้ำปุ้ม ก็ว่า

“ปุม ปุ่ม ปุ้ม โทวา”

มาแถมตนหนึ่ง มาปะใส่ไก่หน้อย แม่ลูกหน้อยนา

“จิ๊บ จิ๊บ จ๊อบ จ๊อบ โทวา”

มาแถมคนหนึ่งบ่ช่างเยียะใด กึ้ดหยังก็บ่ออก มาหันใส่แฮ้วก็ว่า

“ก่องท้องน้อง โทวา”

มาแถมตนหนึ่งบ่หันหยังสักอย่าง ขึ้นมาพร้อมกันหมดสี่ตน จะมาถอนขึดสี่ตนละ แหงนขึ้นไปบนเทิง บนค่วนนั้นก่า

“หม่นส้นต้น โทวา” ไอ่ตัวนั้นก็วิดลงหั้น มันกลัวล่อ ล่นไป

“ขึดไปแล้วๆๆ”