Tag นิทานเรื่องกบเลือกนาย

นิทานเรื่องกบเลือกนาย

นิทานเรื่องกบเลือกนาย
นานมาแล้วในน้ำในป่าซึ่งอบอุ่นและเงียบสงบ มีกบน้อยชื่อ "ก๊อป" ที่ต้องเลือกผู้ปกครองเพราะก๊อปเหนื่อยหน่ายที่จะปกครองพพักพวกของตน