Tag นิทานเรื่องดาวลูกไก่

นิทานเรื่องดาวลูกไก่

นิทานเรื่องดาวลูกไก่
นานมาแล้วในฟากฟ้าสวรรค์ที่สวยงาม มีดาวน้อยหนึ่งที่มีลักษณะทรงกลมเหมือนลูกไก่และสีทองคำที่สดใส ดาวน้อยนี้มีชื่อว่า "ดาวลูกไก่"