Tag นิทานเรื่องต้นไม้ใหญ่กับนก

นิทานเรื่องต้นไม้ใหญ่กับนก

นิทานเรื่องต้นไม้ใหญ่กับนก
หนึ่งในวันหนึ่งในป่าชื้นอันร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่อันงดงามชื่อ "ต้นไม้ป่าสีชมพู" ที่โผล่ออกจากที่อยู่ใต้เงาของหน้าบ้านใหญ่สูง ๆ