Tag นิทานเรื่องมาลีกับย่าใจร้าย

นิทานเรื่องมาลีกับย่าใจร้าย

นิทานเรื่องมาลีกับย่าใจร้าย
คุณย่าใจร้ายเธอมีท่าทีจะตีและตำหนิมาลีอยู่เสมอ ไม่ว่ามาลีจะทำอะไรก็ตาม เธอจะถูกตำหนิตลอด มาลีก็ต้องพบกับคำพูดที่ทำให้หัวใจเธอเจ็บจนกระทั่งรู้สึกไม่สบาย