สาระความรู้เกี่ยวกับนิทาน

นิทาน คือเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมา หรือเรื่องที่ถูกสร้างหรือแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อความบันเทิง จุดเด่นของนิทานก็คือแฝงไปด้วยข้อคิดทั้งเรื่องหรือให้ข้อคิดในตอนท้ายเรื่อง ซึ่งในนิทานแต่ละเรื่องนั้นก็ต่างมีสาระความรู้ที่แตกต่างกันออกไป สาระความรู้ที่อยู่ในนิทานเราสามารถที่จะนำเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่ประเภทของนิทานนั้นเนื้อหาและสาระความรู้จะค่อนข้างแตกต่างกันออกไป รูปแบบของการให้ความรู้มีความต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประเภทของนิทาน

สาระความรู้ที่ได้จากนิทานพื้นบ้าน เราจะได้มองเห็นการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆที่แฝงไว้อยู่ในนิทานได้เป็นอย่างดี นิทานพื้นบ้าน จะเป็นนิทานของแต่ละภาคที่แต่งขึ้นมา หรือเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าติดต่อกันมา สาระความรู้ที่จะได้จากนิทานพื้นบ้านก็คือการใช้ชีวิตของคนในแต่ละภาคว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไร

สาระความรู้ที่ได้จากนิทานอีสป นิทานอีสป เป็นนิทานที่ถูกนำมาเล่าบ่อยครั้ง ตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาล นิทานอีสปในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน สาระความรู้ส่วนใหญ่ที่ได้จากนิทานอีสปก็คือข้อคิดที่สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สาระความรู้ของนิทานอีสป ส่วนมากจะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การทำงาน ความพยายาม ซึ่งสาระความรู้ในแต่ละข้อของนิทานอีสปนั้น สามารถนำเอามาใช้ได้จริง นำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมปัจจุบันได้ ถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ในเรื่องเล่านิทานเท่านั้น

สาระความรู้ที่ได้จาก นิทานชาดก นิทานชาดก รูปแบบการเล่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างยาว มีที่มาที่ไปชัดเจน อย่างที่ทราบกันดีคือเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาล เป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้า สาระความรู้ที่ได้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมนำชีวิต หลักธรรมต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตไปด้วย ใช้ความดีความชอบในการดำเนินชีวิต จะดีกว่าการดำเนินชีวิตไปแบบทุจริต

ทุกสาระความรู้ที่แฝงอยู่ในนิทาน มักเป็นประโยชน์มาก การอ่านนิทานเพื่อความบันเทิงเป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีมากถ้าเป็นการอ่านนิทานแล้วนำเอาสาระความรู้หรือว่าข้อคิดเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ การอ่านนิทานให้เด็กๆฟังก็เช่นเดียวกัน คนเป็นพ่อแม่ หรือว่าคนเป็นครู ควรจะบอกได้ว่านิทานแต่ละเรื่องที่เล่าไปนั้นมันสามารถให้อะไรกับผู้อ่านได้บ้าง โดยเฉพาะพ่อและแม่ที่ใกล้ชิดลูกอยู่ตลอดเวลา การอ่านนิทานให้ฟังตั้งแต่ลูกเริ่มพูด หรือว่าเริ่มสื่อสารได้ จะช่วยทำให้ลูกรักการอ่าน รักการเรียนรู้ นิทานแฝงข้อคิดและสาระความรู้ดีดี ช่วยให้เด็กๆเป็นคนดีได้ด้วย