นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

ภาคกลาง พื้นที่ราบลุ่มที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากมาย มักจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด มีทั้ง ต้นข้าวในนา ข้าวโพด และ…