นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ

ตัวอย่างนิทานพื้นบ้านภาคเหนือล้านนา ที่ถูกเล่าต่อๆกันมา เรื่องความเป็นไปเป็นมาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น นิทานเ…